Användarvillkor

Välkommen till Sailarena, en del av Svenska Seglarförbundet. För webbplatsen gäller följande användarvillkor, som vi ber dig läsa noggrant. Villkoren innehåller information om hur du får använda innehållet på webbplatsen, om hur vi behandlar dina personuppgifter. Hänvisningar nedan till "Sailarena", "oss" eller "vi" är hänvisningar till Svenska Seglarförbundet, som driver denna webbplats. För frågor ber vi dig kontakta webbplatsens support som du når genom att skicka e-post till [email protected].

 1. Allmänna villkor
  1. Denna webbplats ägs och drivs av Svenska Seglarförbundet.
  2. Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.
  3. Användare förbinder sig att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

 2. Ändring av webbplats och användarvillkor
  1. För att förbättra din användning av denna webbplats kan Sailarena komma att göra ändringar.
  2. Sailarena förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Sailarena anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Sailarena rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.
  3. Sailarena lämnar inga garantier i fråga om webbplatsen funktion eller tillgänglighet.
  4. Sailarena lämnar inga garantier att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig.
  5. Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.
  6. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar på denna hemsida och att avbryta eller avsluta åtkomst till sajten när vi bedömer det lämpligt eller nödvändigt.
  7. Sailarena kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.

 3. Användning och hantering av Cookies
  1. Sailarena använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Sailarena.com.
  2. Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.
  3. En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Sailarena använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Sailarena kan även komma att använda sig av tredje partscookies.
  4. Även vissa cookies från tredje part används på denna webbplats. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används.

 4. Insamling och behandling av personuppgifter
  1. Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, tävlingsresultat, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.
  2. Vi på Sailarena behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara för tävlingar som annonseras på vår webbplats och som du väljer att delta i.
  3. Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.
  4. När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.
  5. Sailarena kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
  6. Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Sailarena ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Sailarena via support som du når genom att skicka e-post till [email protected]..

 5. Innehåll på webbplats
  1. Vi gör inte anspråk på att överta äganderätten till material som användare lämnar till Sailarena via hemsidan men genom att lämna information eller uppgifter till oss samtycker du till att vi utan ersättning använder informationen och uppgifterna.
  2. Det är uppgiftslämnarens skyldighet att tillse att vi därmed inte kränker någon annans rättigheter till material som lämnas.
  3. Om hemsidan innehåller information som lagts in av andra användare har vi inte alltid kontroll över den information som läggs in. Vi övervakar efter bästa förmåga sådan information men påtar oss inte något ansvar eller förpliktelser för informationen. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller avlägsna all information från hemsidan utan förvarning. Vi accepterar inte kränkande eller diskriminerande uttalanden, missbruk av immateriella rättigheter eller någon form av dataintrång.
  4. Vid din användning av webbplatsen får du inte tillhandahålla material eller information som är olagligt, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämpligt. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och vi förbehåller oss även rätten att avsluta tjänst på webbplatsen som du eventuellt har anslutit dig till.

 6. Övriga villkor
  1. Om en bestämmelse i dessa Villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas.
  2. Du kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Sailarena, arrangören eller annan till följd av att du agerar på ett sätt som strider mot dessa Villkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande.
  3. Sailarena kan stänga av eller begränsa din tillgång till Tjänsterna om du brutit mot väsentlig bestämmelse i dessa Villkor, brutit mot annan bestämmelse i dessa Villkor utan att vidta rättelse efter påpekande, använt Tjänsterna eller Webbplatsen i samband med brott (eller vid skälig misstanke om sådan verksamhet), lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen av din Användarprofil eller på annat sätt visat att du inte kan eller inte har för avsikt att följa dessa Villkor. Sailarena kan också komma att säga upp Villkoren om Sailarena blir skyldigt att avsluta avtalsförhållandet med dig enligt lag eller myndighets bindande beslut eller om Sailarena beslutar att inte längre tillhandahålla Tjänsterna. Sailarena kan också stänga av eller begränsa din tillgång till Tjänsterna om det finns misstanke om att ditt konto används av annan eller om kontot används på ett sätt som innebär risk för övriga användare (exempelvis oavsiktlig spridning av datavirus).

 7. Force Majeure
  1. Om Sailarena förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som Sailarena inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

DATAHANTERING

Sailarena samlar bara in personuppgifter om uppgifterna lämnats frivilligt av dig. Genom att frivilligt lämna personuppgifter till oss, medger du att Sailarena behandlar informationen i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Du kan dock när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.

GDPR

Sailarena värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Sailarena sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).
Riksidrottsförbundet (RF) har skapat en Uppförandekod vars syfte är att säkerställa en säker och lagenlig hantering av personuppgifter inom idrotten. Denna Uppförandekod är ett komplement till dataskyddslagen och dataskyddsförordningen. I den mån tvingande lagstiftning föreskriver striktare krav avseende behandling av personuppgifter, gäller alltid sådana krav före vad som anges i Uppförandekoden. Sailarena hanterar personuppgifter i enlighet med RFs Uppförandekod. Läs mer och ladda ner Uppförandekoden HÄR.

Sailarena ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges ovan i §4. Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Sailarena via support som du når genom att skicka e-post till [email protected]..

Mer information om dataskyddsfördningen finns här.

assistans iconAssistans